Przydatność wybranych parametrów klinicznych w ocenie ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej pacjentów zakwalifikowanych do operacji z powodu obrażeń narządu ruchu

Home / Blog / Przydatność wybranych parametrów klinicznych w ocenie ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej pacjentów zakwalifikowanych do operacji z powodu obrażeń narządu ruchu

Przydatność wybranych parametrów klinicznych w ocenie ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej pacjentów zakwalifikowanych do operacji z powodu obrażeń narządu ruchu

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Adriana Stępińskiego

Promotor: dr hab. Paweł Grala
Promotor pomocniczy: dr n. biol. Tomasz Krauze

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Reichert prof. dr hab. Adam Nogalski

WPROWADZENIE

• Energia urazu działającego na organizm jest podstawowymi czynnikiem decydującym o rozległości obrażeń i tym samym o losach pacjenta. Często używanym instrumentem rokowniczym są skale urazowe.

 • Do czynników ryzyka powikłań należą: wiek, otyłość, udar, zawał serca, cukrzyca, POCHP i niewydolność nerek. Leki mogące mieć wpływ na przebieg okołozabiegowy to: β-blokery, statyny, ACE inhibitory, leki p-płytkowe i p- zakrzepowe.
 • Wszystkie czynności zespołu ratowniczego skoncentrowane są na jak najszybszym opanowaniu objawów „śmiertelnej triady” i normalizacji parametrów klinicznych pacjenta.

  • Zespół procedur chirurgicznych i anestezjologicznych dających szansę na szybkie opanowanie hipotermii, kwasicy i koagulopatii to: Damage Control Surgery (DCS), Damage Control Resuscitation (DCR) i Damage Control Orthopaedics (DCO). Całość tego postępowania daje zespołowi leczącemu i pacjentowi konieczny czas i metody na maksymalną korektę warunków fizjologicznych celem przygotowania ostatecznego zaopatrzenia chirurgicznego.

Założenia i cel główny pracy

Przyjęto założenie, że w grupie pacjentów z obrażeniami narządu ruchu zakwalifikowanymi do leczenia operacyjnego istnieją różnice w wartościach wyjściowych parametrów klinicznych między osobami, które przeżyły lub nie hospitalizację.

Cel główny: Celem pracy jest ocena wartości rokowniczej podstawowych parametrów klinicznych (dostępnych w czasie przyjęcia pacjenta z obrażeniami narządu ruchu do szpitala) dla wystąpienia zgonu wewnątrzszpitalnego u osób zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego.

Cele szczegółowe pracy

1. Porównanie parametrów klinicznych pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego pomiędzy osobami, które przeżyły lub nie hospitalizację.

2. Wyodrębnienie z tej grupy tych parametrów, które mają wartość prognostyczną dla ryzyka zgonu wewnątrzszpitalnego niezależnie od płci i wieku.

Metodologia

 • Do badania retrospektywnego włączono 281 pełnoletnich pacjentów zgłaszających się pierwszy raz do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego z obrażeniami narządu ruchu,których zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego. W pracy wykorzystano wyniki badań laboratoryjnych i wywiadu zebranych od tych chorych w chwili przyjęcia do oddziału szpitalnego w okresie od lutego 2014 roku do marca 2016 roku.
 • Kryteria wyłączenia z badania:
  • przekazanie z innego szpitala,
  • zgon w SOR,
  • brak zgody pacjenta na wykonanie badań laboratoryjnych w czasie pobytu w SOR,
  • brak zgody na zabieg operacyjny w czasie hospitalizacji.
 • Podczas przyjęcia chorzy z obrażeniami narządu ruchu zostali poddani rutynowym procedurom medycznym (wywiad, badania lab. i obrazowe) celem kwalifikacji do zabiegu operacyjnego.
 • Wszystkie dane wrażliwe zostały zakodowane.
 • Wszystkie procedury, łącznie z wynikami badań okołooperacyjnych i opisem powikłań, wprowadzono do protokołu badawczego i elektronicznego formularza (eCRF – electronic data capture form) dostępnego w wewnętrznej sieci szpitala CGM CLININET.
 • W celu zebrania i organizacji badanych parametrów wykorzystano platformę REDCap Project (Vanderbilt University, USA) – instancja Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (https://redcap.ump.edu.pl).
 • Po zebraniu i uporządkowaniu w ww. programie wszystkie interesujące nas dane kliniczne zostały wyeksportowane do formatu zgodnego z programem Excel (csv) i zakodowane w formie wymaganej przez program statystyczny.
 • Zebrane, istotne statystycznie (p<0,05) dane kliniczne dla grup pacjentów zmarłych i tych, którzy przeżyli hospitalizację, zostały poddane analizie statystycznej metodą niedostosowanej, a następnie dostosowanej do płci i wieku regresji logistycznej. Iloraz szans (OR- odds ratio) zgonu wewnątrzszpitalnego przy p<0,05 był podstawą dyskusji i wniosków zawartych w pracy.

Wyniki

Tabela 1. Dane ciągłe charakteryzujące grupę badaną jako średnią, odchylenie standardowe (SD), medianę i zakres szerokiego rozrzutu między 25-75 centylem dla każdego parametru dla grupy pacjentów z urazami N=281.

Dane ciągłe:

Średnia

SD

Mediana

25 – 75 Percentyl

Wiek [lata]

63,8

21,3

65

49,8 – 83

Wysokość ciała [cm]

169,5

11,3

167,5

160 – 178,5

Masa ciała [kg]

75,8

15

76

65 – 86,5

BMI [kg/m2]

26,3

3,9

25,8

23,8 – 28,6

HR [sk/min.]

83,9

12,8

80

74 – 90

SBP [mmHg]

140,3

23,9

139

120 – 156

DBP [mmHg]

83,2

10,7

85

80 – 90

MBP [mmHg]

121,3

18,6

120

106,7 – 133,3

PP [mmHg]

57,1

18,1

55

40 – 70

RR [oddechy/min]

18,4

5,4

18

16 – 20

SO2 [%]

96,9

2,3

98

96 – 98

Temperatura ciała [oC]

36,8

0,6

36,8

36,6 – 37

CPK [U/l]

252,6

225,8

199

100 – 333,3

LDH [U/l]

200,9

120,4

186,5

127,5 – 233

CK-MB mass [ng/ml]

9,1

10,1

5,6

2,8 – 11,3

Troponina T [ng/l]

14,7

12,4

12

5 – 20

NT pro-BNP [pg/ml]

1189

2650,3

239

106,8 – 1277,3

APTT [s]

29,1

6

28

25 – 30

D dimery [μg/ml]

6,1

11,2

2,4

1 – 5,6

INR

1,3

0,9

1,1

1 – 1,2

Dane ciągłe:

Średnia

SD

Mediana

25 – 75 Percentyl

PT [s]

12,4

3,2

11,7

11 – 12,5

PR [%]

94,6

13,5

97

90 – 102,3

RBC [x106/μl]

4,1

0,8

4,2

3,6 – 4,7

HCT [%]

36,8

6,2

37,7

32,4 – 41,4

Hb [g/dl]

12,5

2,3

12,9

10,9 – 14,2

RDW-CV [%]

14,4

1,7

14,1

13,5 – 14,9

MCV [fl]

88,5

5,2

88,3

85,5 – 91,6

WBC [x103/μl]

9,5

4,2

8,7

6,6 – 11,3

PLT [x103/μl]

268,5

108,7

238

195 – 326,3

Kreatynina [mg/dl]

1,2

1,2

0,9

0,8 – 1,1

CRP [mg/l]

35,7

49

12

2,5 – 54,6

Glukoza [mg/dl]

134,5

52,2

113

100 – 156

Sód [mmol/l]

139,6

3,7

140

138 – 142

Potas [mmol/l]

4,4

0,7

4,3

4 – 4,6

ALAT [U/l]

63,3

98,8

29

18 – 66

ASPAT [U/l]

54,2

72,1

29

19 – 45,5

GCS [pkt]

14,5

0,9

15

15 – 15

GCS odpowiedź ruchowa [pkt]

5,9

0,4

6

6–6

GCS odpowiedź słowna [pkt]

4,8

0,4

5

5–5

GCS otwieranie oczu [pkt]

3,9

0,2

4

4–4

Tabela 2. Dane jakościowe charakteryzujące grupę badaną jako liczba pacjentów i ich udział procentowy w grupie pacjentów z obrażeniami N=281.

Liczba pacjentów

(%)

Wywiad

Kobiety

168

59,79

Palacze

52

18,51

Byli palacze

23

8,18

Choroby

Zawał serca

31

11,03

Nie wiadomo czy był zawał serca

9

3,20

Udar mózgu

32

11,39

Nie wiadomo czy był udar

4

1,42

Nadciśnienie tętnicze

139

49,47

Nie wiadomo czy było nadciśnienie

7

2,49

Cukrzyca

46

16,37

Nie wiadomo czy chorowali na cukrzycę

11

3,91

Liczba pacjentów

(%)

Leki

ACE-inhibitor

72

25,62

Antagonista witaminy K

10

3,55

Bloker receptora angiotensyny t.II

36

12,81

Kwas acetylosalicylowy

30

10,67

Beta-bloker

44

15,65

Digoksyna

11

3,91

Nitrat

34

12,10

Tiklopidyna

21

7,47

Klopidogrel

22

7,82

Insulina

17

6,04

Diuretyk

35

12,45

Tabela 3. Dane ciągłe jako średnia i SD dla grup pacjentów którzy przeżyli (N=247) i zmarli (N=34) w trakcie hospitalizacji.

Przeżyli N=247

Zmarli N=34

Poziom istotności

Dane ciągłe:

Średnia

SD

Średnia

SD

p

Wiek [lata]

61,19

21,08

82,35

11,46

<0,0001

Wysokość ciała [cm]

170,46

11,28

162,82

8,67

0,0002

Masa ciała [kg]

76,70

14,94

69,12

13,42

0,0054

BMI [kg/m2]

26,29

3,84

26,04

4,66

0,7304

HR [sk/min.]

83,10

12,35

89,29

14,59

0,0078

SBP [mmHg]

140,09

23,21

142

28,66

0,6633

DBP [mmHg]

83,68

10,60

79,68

10,85

0,0402

MBP [mmHg]

121,29

18,15

121,22

21,88

0,9849

PP [mmHg]

56,41

17,37

62,32

22,06

0,0734

RR [oddech/ minutę]

18,45

5,60

17,68

4,04

0,4351

SO2 [%]

97,13

2,10

94,94

2,66

<0,0001

Temperatura ciała [oC]

36,87

0,55

36,62

0,83

0,0259

CPK [U/l]

249,83

215,70

272,44

292,28

0,585

LDH [U/l]

198,11

118,15

220,91

135,85

0,3015

CK-MB mass [ng/ml]

7,89

8,79

17,82

13,86

<0,0001

Troponina T [ng/l]

12,75

10,30

28,41

17,28

<0,0001

NT pro-BNP [pg/ml]

936,84

2574,72

3006,09

2506,73

<0,0001

APTT [s]

28,77

5,93

31,32

6,44

0,0209

D-dimer [μg/ml]

5,76

11,60

8,66

7,74

0,1587

INR

1,22

0,87

1,53

0,90

0,0588

Przeżyli N=247

Zmarli N=34

Poziom istotności

Dane ciągłe:

Średnia

SD

Średnia

SD

p

PT [s]

12,26

2,87

13,6

4,70

0,0208

PR [%]

95,28

12,62

89,62

18,34

0,0218

RBC [x106/μl]

4,24

0,73

3,38

0,98

<0,0001

HCT [%]

37,56

5,68

31,08

6,96

<0,0001

Hb [g/dl]

12,85

2,16

10,30

2,45

<0,0001

RDW-CV [%]

14,22

1,31

15,73

3,09

<0,0001

MCV [fl]

88,42

5,28

88,95

4,95

0,5775

WBC [x103/μl]

9,34

4,06

10,99

4,76

0,0313

PLT [x103/μl]

262,22

98,99

314,23

157,15

0,0087

Kreatynina [mg/dl]

1,06

1,23

1,78

1,16

0,0016

CRP [mg/l]

34,30

48,88

46,60

49,50

0,1894

Glukoza [mg/dl]

130,67

48,87

161,94

66,75

0,0010

Sód [mmol/l]

139,7

3,50

139,0

5,06

0,2962

Potas [mmol/l]

4,35

0,65

4,56

0,94

0,309

ALAT [U/l]

61,74

98,95

74,70

98,09

0,474

ASPAT [U/l]

51,47

71,12

73,88

76,66

0,089

GCS [pkt]

14,76

0,63

13,56

1,70

<0,0001

GCS odpowiedź ruchowa [pkt]

5,90

0,30

5,40

0,76

<0,0001

GCS odpowiedź słowna [pkt]

4,89

0,32

4,34

0,75

<0,0001

GCS otwieranie oczu [pkt]

3,96

0,19

3,78

0,42

<0,0001

Dane ciągłe dla p<0,05

Pacjenci po urazie, którzy nie przeżyli hospitalizacji mieli:

 • Dwukrotnie wyższe stężenie CK-MB mass i troponiny T,
 • Trzykrotnie wyższe stężenie NT pro-BNP,
 • Wyższe wartości INR i PT,
 • Wyższe stężenie kreatyniny i glukozy.

Pacjenci z obrażeniami narządu ruchu, którzy przeżyli hospitalizację byli:

 • 20 lat młodsi, średnio 8 cm wyżsi i 7 kg ciężsi,
 • Szybsze HR, niższe DBP, niższą saturację,
 • niższą temperaturę ciała,
 • GCS wyższy o 1 pkt średnio.

  Pacjenci po urazie, którzy przeżyli hospitalizację mieli także:

 • Wyższe wartości RBC, Hct i Hb,
 • Niższą wartość RDW-CV,
 • Niższe ilości PLT i WBC.

Tabela 4. Charakterystyka danych jakościowych jako liczba pacjentów i ich procentowy udział w grupie chorych z obrażeniami, którzy zmarli (N=34) i przeżyli (N=247) trakcie hospitalizacji.

Cecha:

Przeżyli hospitalizacje

Zmarli w trakcie hospitalizacji

p

N

%

N

%

Kobiety

141

57,1

27

79,4

0,0130

Palacze

18

7,3

5

14,7

0,0628

Niepalący

179

72,5

27

79,4

Byli palacze

50

20,2

2

5,9

Cukrzyca

31

12,6

15

44,1

0,0002

Nie wiadomo czy mają cukrzycę

10

4,0

1

3,0

Udar mózgu

21

8,5

11

32,4

0,0001

Nie wiadomo czy mieli udar mózgu

4

1,6

0

0

Nadciśnienie tętnicze

109

44,1

30

88,2

<0,0001

Nie wiadomo czy mają nadciśnienie

6

2,4

1

2,9

Zawał serca

15

6,1

16

47,1

<0,0001

Nie wiadomo czy mieli zawał serca

9

3,6

0

0

Cecha:

Przeżyli hospitalizacje

Zmarli w trakcie hospitalizacji

p

N

%

N

%

ACE- inhibitor

51

20,6

21

61,8

<0,0001

Bloker rec. AT II

24

9,7

12

35,3

<0,0001

Beta – bloker

33

13,4

11

32,4

0,0043

Digoksyna

7

2,8

4

11,8

0,0120

Diuretyki

26

10,5

9

26,5

0,0084

Nitrat

21

8,5

13

38,2

<0,0001

Antagonista wit.K

4

1,6

6

17,6

<0,0001

Aspiryna

26

10,5

4

11,8

0,8268

Klopidogrel

15

6,1

7

20,6

0,0032

Tiklopidyna

15

6,1

6

17,6

0,0163

Insulina

9

3,6

8

23,5

<0,0001

Dane jakościowe dla p<0,05

Wśród pacjentów, którzy przeżyli dominowali(ły):

 • kobiety (57%),
 • pacjenci bez nadciśnienia tętniczego (53,5%),
 • pacjenci bez udaru mózgu (89,9%),
 • pacjenci bez zawału serca (90,3%),
 • wśród pacjentów, którzy zmarli dominują cukrzycy (44,1%).

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej, niedostosowanej regresji logistycznej oceniającej ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego dla danych ciągłych w postaci ich OR, 95%CI i p.

Czynnik: Dane ciągłe

OR

95%CI

p

Wiek [lata]

1,08

1,04-1,11

<0,0001

Wysokość ciała [cm]

0,93

0,89-0,97

0,0001

Masa ciała [kg]

0,97

0,94-0,99

0,0116

HR [sk./min]

1,04

1,01-1,07

0,0039

DBP [mmHg]

0,97

0,93-1,00

0,0485

SO2 [%]

0,73

0,63-0,84

<0,0001

Temp. ciała [oC]

0,46

0,22-0,93

0,0236

CK-MB mass [ng/ml]

1,06

1,03-1,09

0,0001

Troponina T [ng/l]

1,07

1,04-1,10

<0,0001

NT pro-BNP [pg/ml]

1,00

1,00-1,00

0,0003

APTT [s]

1,05

1,00-1,10

0,0846

PT [s]

1,08

0,99-1,18

0,1188

PR [%]

0,98

0,96-1,00

0,0572

Czynnik: Dane ciągłe

OR

95%CI

p

RBC [x106/μl]

0,27

0,16-0,44

<0,0001

HCT [%]

0,84

0,79-0,90

<0,0001

Hb [g/dl]

0,62

0,52-0,74

<0,0001

RDW-CV [%]

1,48

1,21-1,81

<0,0001

WBC [x103/μl]

1,06

0,98-1,15

0,1483

PLT [x103/μl]

1,00

1,00-1,01

0,0482

Kreatynina [mg/dl]

1,32

0,93-1,85

0,0291

Glukoza [mg/dl]

1,02

1,00-1,09

0,0547

GCS [pkt]

0,36

0,25-0,52

<0,0001

GCS odpowiedź ruchowa [pkt]

0,17

0,08-0,35

<0,0001

GCS odpowiedź słowna [pkt]

0,13

0,06-0,28

<0,0001

GCS otwieranie oczu [pkt]

0,13

0,05-0,40

0,0006

Dane spełniające kryterium istotności p<0,05 poddano dodatkowemu badaniu statystycznemu (niedostosowanej jednoczynnikowej regresji logistycznej) w celu oceny ilorazu szans (OR – Odds Ratio) dla 95%przedziału ufność (CI – Confidence Interval) poszczególnych zdarzeń dla zgonów wewnątrzszpitalnych.

Dla danych ciągłych
Parametry które uzyskały OR>1:
– wiek, HR, stężenie CK-MB mass, stężenie troponiny T, RDW-CV, PLT, stężenie kreatyniny przy p<0,05

Parametry które uzyskały OR<1:

– wysokość ciała, masa ciała, DBP, saturacja, temp. ciała, RBC, HCT, Hb, GCS przy p<0,05

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej, niedostosowanej regresji logistycznej oceniającej ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego dla danych jakościowych w postaci ich OR, 95%CI i p.

Czynnik:
Dane jakościowe

OR

95%CI

p

Płeć męska

0,31

0,12-0,77

0,0059

Cukrzyca

1,93

1,30-2,87

0,0018

Udar

6,29

2,64-14,95

0,0001

Nadciśnienie tętnicze

8,58

2,92-25,19

<0,0001

Zawał

12,74

5,40-30,09

<0,0001

ACE inhibitor

5,40

2,51-11,65

<0,0001

Bloker rec. angiotensyny II

5,63

2,45-12,90

0,0001

Beta-bloker

3,43

1,52-7,76

0,0049

Digoksyna

4,94

1,36-17,93

0,0263

Diuretyki

3,36

1,40-8,02

0,0104

Nitrat

5,15

2,21-12,00

0,0004

Antymetabolit witaminy K

9,04

2,46-33,22

0,0019

Klopidogrel

4,37

1,63-11,73

0,0068

Tiklopidyna

2,70

0,91-7,94

0,0938

Insulina

8,89

3,14-25,17

0,0001

Dla danych jakościowych
Parametry które uzyskały OR>1:
– cukrzyca, udar, nadciśnienie tętnicze, zawał przy p<0,05
– ACE inh., bloker rec. AT II, beta-bloker, digoksyna, diuretyki, nitrat, antymetabolit wit. K, insulina przy p<0,05

Parametry które uzyskały OR<1:

– płeć (męska ma mniejszą szanse na zgon) przy p<0,05

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej regresji logistycznej dostosowanej do płci i wieku oceniającej ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego dla danych ciągłych w postaci ich OR, 95%CI i p.

Czynnik: Dane ciągłe

OR

95%CI

p

Wysokość ciała [cm]

0,97

0,91-1,03

0,2685

HR [sk/min]

1,04

1,01-1,07

0,0230

DBP [mmHg]

0,96

0,93-1,00

0,0322

Masa ciała [kg]

0,99

0,94-0,99

0,0586

SO2 [%]

0,82

0,70-0,95

0,0082

Temperatura ciała [oC]

0,61

0,31-1,17

0,1358

CK-MB mass [ng/ml]

1,05

1,02-1,09

0,0032

Troponina T [ng/l]

1,05

1,01-1,08

0,0043

NT pro-BNP [pg/ml]

1,00

0,99-1,00

0,2217

RBC [x106/μl]

0,34

0,20-0,60

0,0002

HCT [%]

0,88

0,81-0,94

0,0005

Hb [g/dl]

0,70

0,57-0,85

0,0004

RDW-CV [%]

1,30

1,08-1,55

0,0056

PLT [x103/μl]

1,00

1,00-1,01

0,0578

Kreatynina [mg/dl]

1,30

1,02-1,62

0,0320

GCS

0,49

0,34-0,71

0,0002

GCS odp. ruchowa

0,31

0,15-0,64

0,0017

GCS odp. słowna

0,25

0,12-0,53

0,0002

GCS otwieranie oczu

0,22

0,07-0,71

0,0106

Dane, które miały potencjał prognostyczny (p<0,05) w poprzednim badaniu umieszczono w modelu jednoczynnikowej regresji logistycznej dostosowanej do wieku i płci wyznaczając dla nich OR, 95%CI i p.

Tylko te parametry kliniczne z danych ciągłych i jakościowych, które utrzymały p<0,05 w powyższej analizie uznano, że mają wartość rokowniczą i były postawą dalszej dyskusji i wniosków w pracy.

Dla danych ciągłych
Parametry które uzyskały OR>1:
– HR, CK-MB mass, stężenie troponiny T, RDW-CV, stężenie kreatyniny dla p <0,05

Parametry które uzyskały OR<1:

– RBC, HCT, Hb, GCS, DBP, saturacja, dla p<0,05

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej niedostosowanej regresji logistycznej oceniającej ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego dla danych jakościowych w postaci ich OR, 95%CI i p.

Czynnik:
Dane jakościowe

OR

95%CI

p

Cukrzyca

1,40

0,92-2,14

0,1170

Udar

3,66

1,45-9,22

0,0059

Nadciśnienie

3,06

0,95-9,85

0,0605

Zawał serca

7,56

3,01-18,95

<0,0001

ACE-inhibitor

2,17

0,92-5,10

0,0763

Bloker rec. angiotensyny II

3,50

1,46-8,36

0,0051

Beta-bloker

2,23

0,94-5,31

0,0688

Digoksyna

3,59

0,91-14,23

0,0685

Diuretyki

1,91

0,77-4,80

0,1630

Nitrat

2,22

0,88-5,60

0,0902

Antymetabolit wit. K

4,36

1,10-17,35

0,0366

Klopidogrel

2,63

0,90-7,68

0,0779

Insulina

4,75

1,58-14,22

0,0054

Dla danych jakościowych
Parametry które uzyskały OR>1:
– udar, zawał przy p<0,05
– bloker rec. AT II, antymetabolit wit. K, insulina przy p<0,05.

Żadne dane nie uzyskały OR<1 w tej analizie.

Wnioski

 • Wśród danych ciągłych wpływ na śmiertelność wewnątrzszpitalną miały: wzrost, ciężar ciała, wiek, HR, DBP, SO2, temp. ciała, stężenie CK-MB mass, stężenietroponiny T, czas APTT, czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy, ilość RBC, HCT, stężenie Hb, RDW-CV, ilość WBC, ilość PLT, stężenie kreatyniny, stężenieglukozy, punktacja GCS.
 • Wśród danych jakościowych istotne statystycznie dla śmiertelności wewnątrzszpitalnej były: płeć, cukrzyca, udar, nadciśnienie tętnicze, zawał serca; oraz leki: ACE- inhibitory, blokery rec. AT II, β-blokery, digoksyna, diuretyki, nitraty, antagonista wit. K, klopidogrel, tiklopidyna i insulina.
 • W porównaniu do grupy, która przeżyła hospitalizację, zmarli pacjenci mają niższy GCS, są starsi, niżsi, lżejsi, z niższą wyjściową saturacją krwi, wyższym stężeniem glukozy, niższą temp. ciała, szybszą HR i niższym DBP. W tej samej grupie zmarłych w trakcie hospitalizacji zanotowano również: wyższe stężenie troponiny T, CK-MB mass, NT-Pro-BNP, dłuższy APTT i czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy obniżony, obniżoną ilość RBC, HCT, stężenia Hb, podwyższoną wartość RDW-CV, ilość WBC, stężenia kreatyniny i płytek krwi w porównaniu z grupą pacjentów, która przeżyła.
 • W porównaniu obu grup pacjentów w przypadku zmarłych w trakcie hospitalizacji zanotowano: większy odsetek kobiet, osób nie uprawiających sportu, cukrzyków, ludzi z udarem mózgu w wywiadzie, z nadciśnieniem, przebytym zawałem serca, oraz pobierających ACE-inhibitory, blokery rec.AT II, β-blokery, digoksynę, diuretyki, nitraty, antagonistę wit. K, klopidogrel, tiklopidynę i insulinę.
 • Wzrost wartości następujących parametrów klinicznych: HR, stężenia CK-MB mass, stężenia troponiny T, RDW-CV, stężenia kreatyniny zwiększa szansę na zgon wewnątrzszpitalny u pacjenta z obrażeniami narządu ruchu niezależnie od płci i wieku.
 • Skorelowaną dodatnio wartość prognostyczną dla ryzyka zgonu wewnątrzszpitalnego niezależną od płci i wieku u pacjenta z obrażeniami narządu ruchu wykazują: niższa wartość DBP, niższe SO2, mniejsza liczba RBC, niższy HCT i stężenie Hb, a także niższa wartość GCS.
 • Obecność w wywiadzie udaru, zawału serca, pobieranie antagonistów wit. K, antagonistów rec. AT II i insuliny u pacjentów z obrażeniami również związana jest z większą szansą na zgon wewnątrzszpitalny niezależnie od płci i wieku.

U pacjentów zakwalifikowanych do badania wykonano następujące zabiegi:

 • ORIF (Open Reduction Internal Fixation) – otwarta repozycja i stabilizacja wewnętrzna (gwóźdź, płyta LCP – Limited Contact Plate) – 103,
 • CRIF (Closed Reduction Internal Fixation) – zamknięta repozycja i stabilizacja wewnętrzna (gwóźdź, płyta MIPO) – 56,
 • CREF (Closed Reduction External Fixation) – zamknięta repozycja i stabilizacja zewnętrzna (stabilizator zewnętrzny) – 41,
 • Protezoplastyka połowicza bipolarna stawu biodrowego – 39,
 • Rekonstrukcje masywnych uszkodzeń mięśni i ścięgien (Achilles, aparat wyprostny kolana,

  zginacze i prostowniki ręki) – 34,

 • AmputacjeUrazowe–8.